Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - więcej:
Szukaj w bazie wyrobów (min. 2 znaki)
Pomiń łącza nawigacjiJOTKEL > Jakość
 • Od roku 2000 Jotkel legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością przyznanym przez Polski Rejestr Statków. Od czerwca 2007 roku możemy się szczycić, jako pierwsza firma w Powiecie krotoszyńskim, certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.
Certyfikat Jakości JOTKEL 2018
 • Od roku 2000 Jotkel legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością przyznanym przez Polski Rejestr Statków. Od czerwca 2007 roku możemy się szczycić, jako pierwsza firma w Powiecie krotoszyńskim, certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

  Chcąc sprostać wymaganiom klienta, konkurować z innymi producentami a tym samym przetrwać i rozwijać się firma musi się zmieniać i dostosowywać do zmieniającego się otoczenia do nowych wymagań oraz stawiać przed sobą i realizować ambitne cele.
 • Kierunki rozwoju światowej gospodarki oraz rosnące wymagania krajowych i zagranicznych klientów stawiają przed przedsiębiorstwami trudne zadanie dostarczania wyrobów i usług wysokiej, ciągle rosnącej jakości.
 • Ponadto coraz więcej klientów przywiązuje również dużą wagę do tego, w jaki sposób działalność firmy wpływa na środowisko naturalne oraz na to, w jakich warunkach pracują pracownicy firmy.

 • Zdając sobie sprawę z tych wymagań i oczekiwań oraz z faktu, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 to standard obowiązujący w firmach, które chcą przetrwać i liczyć się na rynkach Zjednoczonej Europy powzięliśmy i zrealizowaliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Wdrożenie to jest również realizacją podstawowych założeń naszej polityki ZSZ.
Certyfikat Jakości JOTKEL ISO 14001:2015

 • Kierując się w swojej działalności filozofią zrównoważonego rozwoju oraz harmonicznego współistnienia z przyrodą i innymi ludźmi Jotkel zobowiązuje się do szczególnego zaangażowania i dbałości o:
 • Jakość i bezpieczeństwo wyrobów
 • Stan środowiska naturalnego
 • Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

 • Uwzględniając myśl Williama Edwardsa Deminga Nie trzeba się zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe Jotkel nie poprzestał na uzyskaniu certyfikatu, lecz w dalszym ciągu doskonali swój system zarządzania oraz całą firmę. Takimi zadaniami i celami na najbliższy czas jest dokończenie inwestycji budowlanych, inwestycji w park maszynowy oraz pełna integracja systemów informatycznych.

 • Zatwierdził:
 • Jan Krzywonos, Prezes Zarządu,
 • Krotoszyn, dnia 8 czerwca 2015r.
 • Jotkel jest prywatną firmą polską, prowadzącą działalność w zakresie produkcji i handlu. Produkujemy: meble metalowe przeznaczone do wyposażenia warsztatów, zakładów, pomieszczeń socjalnych, magazynów, sklepów, biur i innych pomieszczeń oraz ręczne urządzenia transportowe i inne wyroby metalowe. Prowadzimy handel hurtowy i detaliczny artykułami technicznymi i przemysłowymi. Naszym celem jest:
 • Produkcja trwałych i bezpiecznych wyrobów o jakości zgodnej z oczekiwaniami klienta, wytwarzanych w bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunkach.
 • Kierując się w swojej działalności filozofią zrównoważonego rozwoju oraz harmonicznego współistnienia z przyrodą i innymi ludźmi Jotkel zobowiązuje się do szczególnego zaangażowania i dbałości o:
 • Jakość i bezpieczeństwo wyrobów.
 • Stan środowiska naturalnego.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
 • W tym celu wdrożyliśmy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP oparty na normach ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001.
 • Stosowanie postanowień niniejszej polityki oraz europejskich standardów w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP jest obowiązkiem każdego pracownika przedsiębiorstwa.
 • Polityka niniejsza jest ogólnie dostępna poprzez opublikowanie jej na stronach internetowych przedsiębiorstwa. Polityka niniejsza jest podstawą do tworzenia:
 • Polityki jakości.
 • Polityki środowiskowej.
 • Polityki BHP.
 • Realizacja niniejszej polityki wspierana jest strategią przedsiębiorstwa ukierunkowaną na:
 • Doskonalenie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Udoskonalanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na bazie stałych usatysfakcjonowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 • Ciągłe podwyższanie i rozszerzanie kwalifikacji pracowników.
 • Zwiększanie konkurencyjności na rynkach krajowym i zagranicznych.
 • Utrwalanie marki.
 • Budowanie trwałych relacji z naszymi klientami.
 • Udoskonalanie stosowanych i wprowadzanie nowych technik i technologii.
 • Rozwój produkowanych wyrobów i poszerzanie oferty.
 • Polepszanie technik i metod zarządzania.
 • Minimalizowanie kosztów.
 • Udoskonalenie metod komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Zatwierdził:
 • Jan Krzywonos, Prezes Zarządu,
 • Krotoszyn, dnia 8 czerwca 2015r.
 • Jotkel prowadząc działalność gospodarczą dąży do uzyskania i ciągłej poprawy:
 • Zadowolenia, lojalności i partnerskich kontaktów z klientami.
 • Sprostania wymogom dynamicznie zmieniających się rynków zbytu.
 • Zadowolenia i odpowiedniego poziomu i jakości życia właścicieli i pracowników przedsiębiorstwa.
 • Prawidłowego rozwoju firmy.
 • W tym celu w przedsiębiorstwie został wdrożony zintegrowany system zarządzania, którego częścią jest system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. Tym samym deklarujemy i zobowiązujemy się do:
 • Zapewnienia, że poziom techniczny, funkcjonalność i jakość naszych wyrobów będą zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami naszych klientów.
 • Zapewnienia zgodności oferowanych wyrobów z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
 • Dołożenia wszelkich starań, aby wyroby nasze były lepsze od wyrobów innych wiodących firm konkurencyjnych.
 • Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizację celów i zadań jakościowych wynikających z niniejszej polityki.
 • Polityka niniejsza jest ogólnie dostępna poprzez opublikowanie jej na stronach internetowych przedsiębiorstwa.
 • Zatwierdził:
 • Jan Krzywonos, Prezes Zarządu,
 • Krotoszyn, dnia 8 czerwca 2015r.
 • Mając na celu ograniczenie negatywnego wpływu, jaki na środowisko naturalne wywiera działalność gospodarcza człowieka Jotkel podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania. Jego częścią jest system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001. Tym samym deklarujemy i zobowiązujemy się do:
 • Spełniania i przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wód i gleby.
 • Racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez doskonalenie konstrukcji i technologii wytwarzania wyrobów.
 • Zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko.
 • Selektywnej zbiórki odpadów oraz ponownego ich wykorzystania lub przekazania do utylizacji.
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem poprzez podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników.
 • Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów i środków oraz ustalanie i realizowanie zadań i celów środowiskowych wynikających z niniejszej polityki. Polityka niniejsza jest ogólnie dostępna poprzez opublikowanie jej na stronach internetowych przedsiębiorstwa.
 • Zatwierdził:
 • Jan Krzywonos, Prezes Zarządu,
 • Krotoszyn, dnia 8 czerwca 2015r.
 • Mając na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę życia i zdrowia pracowników i innych ludzi związanych z działalnością firmy, Jotkel wdrożył i doskonali zintegrowany system zarządzania. Jego częścią jest system zarządzania BHP zgodny z normą PN-N-18001. Tym samym deklarujemy i zobowiązujemy się do:
 • Spełniania i przestrzegania wymagań prawnych w zakresie BHP.
 • Zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym poprzez wdrażanie bezpiecznych technik i technologii pracy oraz ciągłą poprawę warunków pracy.
 • Uwzględniania opinii i zaangażowania pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP poprzez podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie BHP.
 • Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów i środków oraz ustalanie i realizowanie zadań i celów BHP wynikających z niniejszej polityki. Polityka niniejsza jest ogólnie dostępna poprzez opublikowanie jej na stronach internetowych przedsiębiorstwa.
 • Zatwierdził:
 • Jan Krzywonos, Prezes Zarządu,
 • Krotoszyn, dnia 8 czerwca 2015r.

Prawa autorskie JOTKEL Krotoszyn zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i wykorzystywanie zabronione. Copyright © JOTKEL 1996-2019

JotKEl zintegrowany system zarządzania | polityki zarządzania

Mapa Strony

JOTKEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn ul. Wiejska 43, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Gospodarczy pod nr KRS 0000517804, NIP: 621-181-34-30 REGON: 302780961