OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE JOTKEL Jan Krzywonos Spółki komandytowej

I. OFERTA HANDLOWA
 • Wszystkie ceny zawarte w ofercie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 • Warunki handlowe Zamawiającego odrębne od poniższych wymagają akceptacji Jotkel Jan Krzywonos Sp. k.
 • Oferta asortymentowa jest ważna do wydania następnej.
 • Jotkel Jan Krzywonos Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach w trakcie obowiązywania danej wersji oferty.
II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • Zamówienia mogą być składane pisemnie, faxem, pocztą lub przez Internet.
 • Zamówienie musi zawierać następujące informacje : typ wyrobu (nr katalogowy, kolorystyka), ilość, oczekiwany termin realizacji, adres dostawy, nazwę zamawiającego, NIP, Regon, numer wpisu do ewidencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, nr tel.
 • Zamówienia są potwierdzane przez Jotkel Jan Krzywonos Sp. k.
 • Terminy realizacji wyrobów katalogowych podane na stronie jotkel.com są terminami orientacyjnymi. Faktyczne terminy dostaw potwierdzane są indywidualnie.
 • W przypadku wyrobów oznaczonych * lub tel. przy numerze katalogowym w cenniku i Internecie, termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie.
III. WARUNKI DOSTAWY
 • Przy wartości jednorazowego zamówienia powyżej 5 000 PLN netto transport na terenie Polski bezpłatny ( dotyczy jednego adresu dostawy ).
 • Dostawa realizowana jest na wskazany przez Klienta adres dostawy, przy jednoczesnym respektowaniu przepisów o ruchu drogowym dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t.
 • Wyładunek z pojazdu i czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, usunięcia opakowania, montaż, itp.) leżą po stronie Klienta, chyba że indywidualne umowy stanowią inaczej.
IV. GWARANCJA
 • Wyroby objęte są 24 - miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży (obowiązuje karta gwarancyjna razem z dowodem sprzedaży)
 • Reklamacje winny zostać złożone w formie pisemnej.
 • Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami lub przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy użytkownika. Gwarancja nie obejmuje zużycia powstającego w trakcie użytkowania wyrobów.
 • Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, Klient winien wyraźnie zaznaczyć to na dokumentach przewozowych (list przewozowy, dowód WZ) w obecności przewoźnika i zgłosić w ciągu 3 dni do sprzedawcy.
V. WARUNKI PŁATNOŚCI
 • Jotkel Jan Krzywonos Sp. k. zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki, przedpłaty lub pobrania w wysokości ustalonej wcześniej z Zamawiającym.
 • Jotkel Jan Krzywonos Sp. k. będzie naliczać odsetki ustawowe od terminu zapłaty faktury, chyba że indywidualne umowy stanowią inaczej.
 • Dniem zapłaty jest dzień wpływu należności za towar łącznie z podatkiem VAT na rachunek Jotkel Jan Krzywonos Sp. k.
VI. INNE WARUNKI
 • W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami handlowymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

>Prawa autorskie JOTKEL Krotoszyn zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i wykorzystywanie zabronione. Copyright © JOTKEL Krotoszyn 1996-2024

Warunki Handlowe dot. sprzedaży: mebli metalowych, stołów warsztatowych, wózków warsztatowych, szafek szkolnych, szaf ubraniowych, szaf metalowych, szaf skrytkowych, szaf socjalnuch, szaf bhp

Mapa Strony

JOTKEL Jan Krzywonos Spółka komandytowa z siedzibą w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn ul. Wiejska 43, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Gospodarczy pod nr KRS 0000517804, NIP: 621-181-34-30 REGON: 302780961